List of active policies

Name Type User consent
Uvjeti korištenja sustava i politika privatnosti / Terms and conditions, privacy policy Privacy policy Authenticated users

Summary

    

Full policy

Hrvatski
English


Na ovom sustavu za digitalno obrazovanje možete pristupiti e-kolegijima (e-tečajevima, virtualnim učionicama) u koje ste upisani.
Kao jedna od mogućnosti elearning sustava, podrazumijeva se i kolaboracija među korisnicima te ju nije moguće isključiti. Kolaboracijski alati uključuju, ali nisu ograničeni na: razmjenu direktnih poruka s drugim korisnikom putem sobe za čavrljanje (chat room) i sustava poruka (messaging), kolaboraciju putem grupnih soba za čavrljanje (group chat), diskusijskih foruma, wiki stranica i slično. Upravo zato polaznici mogu unutar kolaboracijskih alata vidjeti imena i prezimena drugih polaznika, a kako bi ih mogli kontaktirati i tako upotpuniti proces učenja. Kolaboracijski alati su dio središnjeg dijela osnovne funkcionalnosti sustava, mogu se koristiti unutar bilo kojeg e-kolegija i neophodan su dio sustava.
U svojem profilu možete podesiti želite li da drugi korisnici mogu vidjeti i vašu email adresu. Administratori sustava, zbog potreba održavanja, mogu vidjeti sve vaše osobne podatke pohranjene u sustavu (najčešće su to ime, prezime, korisničko ime i email adresa).
Vašu zaporku za pristup sustavu ne može vidjeti nitko niti ju je moguće na bilo koji način pročitati u sustavu. U slučaju zaboravljene lozinke, možete zatražiti novu lozinku na adresi e-learning@algebra.hr. Nakon što zatražite novu lozinku, sustav će vam generirati i poslati novu privremenu lozinku koju ćete promijeniti pri prvoj sljedećoj prijavi na sustav.
Nakon što završite s korištenjem elearning sustava, zadržat ćemo trajno vaše korisničke podatke za slučaj da u budućnosti poželite nastaviti koristiti elearning sustav, preuzeti potvrdu o odslušanoj edukaciji i slično. Uvijek možete zatražiti brisanje Vašeg korisničkog računa iz sustava, ali nakon toga više nije moguće koristiti vaše osobne podatke u sustavu niti ostale vaše podatke kao što su postignuti rezultati na elearning aktivnostima, potvrde o završenim edukacijama i slično.
Osim zajedničkom voditelju obrade Algebra grupe, podaci pohranjeni na ovom sustavu dostupni su i tvrtki Infomar d.o.o. isključivo u svrhu sistemskog održavanja poslužitelja. 
Detaljnu politiku privatnosti algebra grupe možete pročitati na adresi https://www.algebra.hr/o-algebri/politika-privatnosti-algebra/
Prihvaćanje ovih uvjeta je preduvjet za korištenje sustava za digitalno obrazovanje obzirom na prirodu pripadnog obrazovnog procesa tj. modela učenja i poučavanja putem digitalnog obrazovanja. U slučaju da imate pitanja ili vam je potrebno pojašnjenje, molimo da se obratite administratoru sustava na adresu e-learning@algebra.hr ili našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu dpo@algebra.hr
 


In this digital education system, you can access e-courses and virtual classrooms that you have enrolled in. As one of the most important features of the elearning system, it also includes collaboration between users and it can not be excluded. Collaboration tools include but are not limited to: instant messaging with another user through chat rooms and messaging tools, group chat, discussion forums, wiki pages, and more. That is why the participants can see the names and surnames of the other participants within the collaboration tools so that they can contact them and take part in the learning process. Collaboration tools are the basic functionality of the system, can be used within any e-course and are part of the core system. In your profile, you can set whether you want other users to see your email address as well. System administrators, due to maintenance needs, can see all of your personal information stored in the system (most commonly name, family name, username and email address). Your password for access to the system can not be seen or read by anyone in any way in the system. In the case of forgotten passwords, you can request a new password at e-learning@algebra.hr. After you ask for a new password, the system will generate and send you a new temporary password that you will change on your next login. We will keep your personal information permanently in our system so we can provide our services in case you want to continue your elearning education or get information such as results on elearning activities, certificates of completed education, and the like. You can always request deletion of your personal data from the system, but after the deletion, we will no longer be able to send you any data about your learning account such as learning results, course certificates, etc... 
In addition to the joint processing manager - the Algebra Group, the data stored on this system is also available to Infomar d.o.o. solely for the purpose of system maintenance of the server.  You can read the detailed privacy policy of the algebra group at  https://www.algebra.hr/en/about-algebra/privacy-policy-algebra/. Acceptance of these conditions is a prerequisite for the use of the digital education system in view of the nature of the relevant education process i.e. the model of learning and teaching through digital education. In case you have questions or need clarification, please contact the system administrator at e-learning@algebra.hr or our data protection officer at dpo@algebra.hr.